A Veresegyházi EGYMI adatkezelési és továbbítási rendje

   Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Óvoda

   2112 Veresegyház, Újiskola u. 15. * OM-szám: 200 121 *

   Iroda: 30/782-8401, Ig.: 30/782-8319, Igh.: 30/782-8335, 30/782-8387

titkarsag@veresegyhaz-egymi.hu 

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

200121

ADATKEZELÉS ÉS -TOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

         I. Az adatkezelés és- továbbítás intézményi rendjének jogszabályi háttere

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők kivételével – egyéb állami és önkormányzati adatkezelőknek e törvény végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük.

                               I.     Jogszabályi háttér:

 • 2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • Az Alaptörvény VI. cikke mindenki számára biztosítja a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot.
  • Az információs önrendelkezési jog az egyén „azon joga, hogy alapvetően maga döntsön személyes adatainak kiszolgáltatásáról és felhasználásáról.” 15/1991. (IV.13.) AB határozat. Az információs önrendelkezési jog a személyes adatok védelmét biztosítja.
 1. Az adatvédelem szabályai
 • Az adatvédelem szabályai minden adatkezelőre vonatkoznak.
  • Az adatvédelmi szabályok betartása, adatkezelési szabályzat készítése kötelező mindenhol, ahol személyes adatokat kezelnek.
 1. Adatbiztonság
 • Az új adatvédelmi törvény megállapítja a felelősséget.
 1. Az adatbiztonság követelményeinek be nem tartása
 • A törvény lehetőséget biztosít az adatkezelő részére, hogy maga válassza meg az adatok biztonságát garantáló eszközöket és módszereket, ugyanakkor komoly anyagi és akár büntetőjogi szankciókkal is járhat az adatbiztonság következményeinek be nem tartása.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, a hozzáférhetetlenné válás vagy más események megelőzhetők legyenek.

Megfelelő technikai védelemmel kell biztosítani, hogy eltérő célú elektronikus nyilvántartások ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 • Adatfajták, adatkezelés, adatbiztonság
 • Adatfajták:

 Személyes adat 3. § (2)

 Különleges adat 3. § 3.);b)  Közérdekű adat 3. § 5.

 Közérdekből nyilvános adat 3. § 6.

 • Adatkezelés 3.  10.
 • Adatkezelési műveletek 3.  11-17.

 Adattovábbítási nyilvántartást vezetni kell

 Nyilvánosságra hozatal

 Adatmegjelölés (pl. SNI-sek)

 Törlés

 Zárolás

 Megsemmisítés

 Feldolgozás

Adatfajták:

 • személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adatok – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személye adata;

 • közérdekű adat:

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen: a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésre, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 • közérdekből nyilvános adat:

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Adatkezelés 3. § 10

 • adatkezelés: 

az alkalmazott eljárástó függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen: gyűjtési, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adatkezelési műveletek 3. § 11-17.

 • adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • adatmegjelölés:

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 • adatzárolás:

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 • adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 • adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • adatfelelős:

az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 • adatközlő:

az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 • adatállomány:

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 • harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

                             VI.     Adatkezelési kötelezettség és lehetőség

 • Nyilvántartási kötelezettség 41. § 1.

 Alkalmazottak adatai 41. § (2) (3)

 Gyermekek adatai 41 § (4)

 • Adattovábbítás

 Alkalmazottak adatai 41. § (5) (6)

 Gyerekek adatai 41. § (7) (8)

 • További adatkezelés lehetősége

A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményekre való jogosultága.

Nyilvántartási kötelezettség

A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előír nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információ rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.

1. Az intézményben az alkalmazottakról nyilvántartott adatok a következők lehetnek:

 • név, születési hely, idő, állampolgárság;
 • lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosítószám;
 • munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok, iskolai végzettség, szakképesítés, erkölcsi bizonyítvány;
 • munkában eltöltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok;
 • alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak, és más elismerések, címek;
 • munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítési kötelezés;
 • munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény továbbá
 • az azokat terhelő tartozások és annak jogosultja;
 • szabadság, kiadott szabadság;
 • az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei;  
 • az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei;
 • az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei;
 • egyéb adatok (a munkavállaló hozzájárulásával).
 • Az adatok kezelésére jogosultak:
  • az alkalmazottak tekintetében az intézmény vezetője, helyettese;
  • az intézmény vezetője tekintetében a Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán
 • Az adatok továbbíthatók:

a fenntartónak, kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási szerveknek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szakszolgálatnak.

 • Az intézményben a gyerekekről nyilvántartott adatok a következők lehetnek:
 • a gyermek neve, születési helye, ideje, neme, állampolgársága;
  • lakóhelyének, tartózkodási helyének címe;
  • társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
  • a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
  • a gyermek csecsemőkori fejlődésével kapcsolatos adatok;
  • az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok;
  • a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok;
  • a gyermekbalesetre vonatkozó adatok;
  • a gyermek oktatási azonosító száma; • egyéb adatok (a szülő hozzájárulásával).
 • A gyermekek adatai továbbíthatók:
 1. a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv és a nemzetbiztonsági szakszolgálat részére valamennyi adat;
  1. a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-oktatatási intézményeknek oda és vissza;
  2. az óvodai fejlődéssel kapcsolatban a szülőknek, az iskolának és a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek;
  3. a            gyermek          óvodai             fel-       és        átvételével   kapcsolatban az        érintett intézménynek;
  4. valamint a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek.
 • Titoktartási kötelezettség

A pedagógust hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkozási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az értekezleteken a pedagógusok egymás közti, a gyermek fejlődésével kapcsolatos megbeszélésére.

 • Az adattovábbításra jogosult

Az adattovábbításra az intézmény vezetője és az általa meghatározott vezető, vagy más közalkalmazott jogosult.

 • Önkéntes adatszolgáltatás

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.

 • Az adatok statisztikai célú felhasználása

Az alkalmazottak és gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra felhasználhatók, de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon kell azokat átadni.

VII.     A közoktatás információs rendszere (KIR) (Nkt. 41 § (1) a bejelentkezési kötelezettségről)

(Nkt. 44. § a KIR rendszerről és működtetéséről (oktatási azonosító; tanuló és alkalmazotti nyilvántartás))

(és       működtetéséről:        oktatási          azonosító,       tanuló és             alkalmazotti nyilvántartás;)

A Közoktatás Információs Rendszere a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A közoktatás Információs Rendszerébe az intézmény köteles bejelentkezni, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében előírt adatokat szolgáltatni.

 1. A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak:
 • aki tanulói jogviszonyban áll,
  • akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
  • akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, • akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
  • akit óraadóként foglalkoztatnak.
 • A gyermek nyilvántartás tartalmazza a gyerek
 • nevét, nemét, állampolgárságát,
  • születési helyét és idejét,
  • társadalombiztosítási azonosító jelét,
  • oktatási azonosító számát,
  • anyja nevét,
  • lakóhelyét, tartózkodási helyét,
  • saját nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
  • jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy a tanköteles-e, jogviszonya szüneteltetésének kezdetét és befejezésének idejét,
  • jogviszonya keletkezésének, megszűntetésének jogcímét és idejét,
  • nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
  • jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
  • nevelésének, oktatásának helyét,

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére.

A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.

3. Az alkalmazott nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott

 • nevét, anyja nevét,
 • születési helyét és idejét,
 • oktatási azonosító számát,
 • végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
 • munkaköre megnevezését,
 • munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
 • munkavégzésének helyét,
 • jogviszonya kezdetének idejét, megszűntetésének jogcímét és idejét,
 • vezetői beosztását,
 • besorolását,
 • jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
 • munkaidejének mértékét,
 • tartós távollétének időtartamát,
 • óraadó         esetében         a          munkakörként            az         oktatott          tantárgy,         foglalkozás megnevezését kell megadni.

Az alkalmazotti nyilvántartásban adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.

VIII.     A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája (229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet)

A közzétételi lista tartalmazza:

 • a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv       alapján            a          nevelési          évben, tanévben        tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
  • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
  • a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

 • Záró rendelkezések

8.1. A szabályzat időbeli és személyi hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. Jelen szabályzat és annak melléklete 2016. év szeptember hó 01. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény iratkezelésére vonatkozó minden más belső utasítás.

8.2. A szabályzat hozzáférhetősége és módosítása

A szabályzat tartalmát az intézmény vezetői kötelesek ismertetni a beosztott munkatársakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja számára a tanári szobában, és a titkárságon.

Az intézményvezetőnek, vagy az általa kijelölt felelős munkatársnak gondoskodni kell jelen szabályzat olyan módosításáról, amely az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükséges.

Veresegyház, 2022. szeptember 01.

                                                                                                                        Csáthy Tamás

                                                                                                                    intézményvezető