ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Képmás-, hang-, videó felvétel és népszerűsítő kisfilm készítéséről

KÉPMÁS- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Az ember képmása (azaz fényképe) és hangja személyazonosítására alkalmas személyes adatnak minősül.

A képmás- és hangfelvétel videó és kisfilm készítése és felhasználása (pl. nyilvánosságra hozatala) adatkezelésnek minősül.

Aki képmás-, hangfelvételt, videót vagy kisfilmet készít, adatkezelőnek minősül.

A képmás, a hangfelvétel és videó vagy kisfilm készítéséhez kapcsolódó adatkezelést különös körültekintéssel kell végezni, mert a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog a Ptk. 2:43. § g) pontjában külön nevesített személyiség jogok körébe tartozik, és az érintett személyiségi joga sérül, ha a képmása vagy hangfelvétele elkészítéséhez és felhasználásához nem járult hozzá (Ptk. 2:48. §).

A felvételek elkészítéséhez való hozzájárulás történhet írásban, szóban, valamint ráutaló magatartással, de az elszámoltathatóság alapelvének való megfelelés céljából az intézmény az érintettek, illetve törvényes képviselőik írásbeli hozzájárulását kéri a felvételek készítéséhez.

A hozzájárulása csak akkor minősül megfelelő adatkezelési jogalapnak, ha az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11. pont)

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvánosközéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Jogszabály nem definiálja, hogy hány embertől tekinthető egy csoport tömegnek. Ezt mindig az adott képmás, videó vagy kisfilm alapján kell eldönteni. A bírói gyakorlat szerint a felvétel akkor minősül tömegfelvételnek, ha a képen az emberek, mint sokaság vannak jelen.

Az intézmény tevékenységi körében készülő felvételek

Az Intézmény honlapján közzé teszi a pedagógiai programjával / házi rendjével összhangban álló éves munkatervét, mely tartalmazza az adott évre vonatkozó ünnepélyek, megemlékezések, kirándulások, nyilvános rendezvények, fakultatív programok, sport és tanulmányi versenyek (továbbiakban: Rendezvények) jegyzékét továbbá szükség esetén az intézmény népszerűsítését szolgáló kisfilm készítésére vonatkozó tervét.

 

Az intézmény tájékoztatja az érintetteket, hogy a Rendezvényeken képmás-, hang- továbbá videó felvétel készül vagy készülhet gyermekekről, tanulókról, pedagógusokról, az intézmény egyéb foglalkoztatottjairól, és a Rendezvényeken részt vevő egyéb személyekről.

Az intézmény tájékoztatja az érintetteket, hogy az intézmény nyilvános rendezvényein tömegfelvételek készülhetnek.

Az intézmény nyilvános rendezvényein való megjelenéssel a nem tömegfelvételnek minősülő felvételek elkészítéséhez az érintettek hozzájárulásának megadása ráutaló magatartással történik.

Az intézmény tájékoztatja az érintetteket, hogy az intézmény népszerűsítő kisfilmet készít az intézményben folyó nevelési és oktatási munkáról, melyen a gyermekek, tanulók képmása és hangja rögzítése kerül.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) pontja értelmében az elkészült kisfilm filmalkotásnak, illetve műnek minősül, mely tekintetében minden vagyoni jog, különös tekintettel a mű felhasználásának joga az intézményt illeti meg.  A mű felhasználásának minősül pl. a többszörözés, a terjesztés, a nyilvános előadás, a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással, az átdolgozás és a kiállítás joga. A szerzői jogi értelemben vett személyhez fűződő jogokat az intézményvezetőnél lehet érvényesíteni.

Felvétel készítése az intézmény területén

Az intézmény területén bármilyen felvétel készítése csak mások személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, a gyermekek vagy a tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését nem veszélyeztetve lehetséges.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 10. §-a értelmében mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi közélet ügyeiről és a számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.

Erre tekintettel az intézmény felhívja az érintettek figyelmét, hogy az intézmény közszolgáltatásával, közfeladat-ellátásával összefüggésben a sajtó felvételeket készíthet a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

A nyilvános közéleti szereplők a köznevelési intézmény területén saját felelősségükre, adatkezelői minőségükben készítenek felvételeket, tiszteletben tartva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  24. § (3) bekezdésében foglaltakat, mely kimondja, hogy párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható az alatt az idő alatt, amíg az intézmény ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét.

Az intézmény nem vállal felelősséget a tőle független adatkezelők (pl. résztvevő hozzátartozók, vendégek) által készített felvételekért, és azok nyilvánosságra hozataláért.

Az intézmény felhívja a felvételt készítők figyelmét, hogy adatkezelői minőségükben kötelesek gondoskodni a vonatkozó rendeletek, jogszabályok és egyéb előírások betartásáról.

Az intézmény területén a szülő, illetve hozzátartozó kizárólag a saját gyermekéről, vagy általa nevelt tanulóról, illetve a saját gyermeke, vagy általa nevelt tanuló alkotásáról készíthet felvételt külön hozzájárulás nélkül.

Az intézmény birtokában lévő adatot tartalmazó dokumentumról, elektronikus felületről felvételt készíteni csak az intézmény vezetőjének előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A szülők, hozzátartozók részvételével tartott tájékoztatókon, szülői értekezleten, fogadó órán felvétel készítése csak az intézmény pedagógusának, oktatójának vagy egyéb foglalkoztatottjának előzetes írásbeli, vagy nyilvánosságra hozott, vagy hangfelvételben rögzített engedélyével lehetséges. A felvétel készítés során mindenki köteles tiszteletben tartani az Nkt. 63. § (1) bekezdésében foglaltakat, mely alapján a pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák.

Nyilatkozattétel hozzájárulás megadásáról

A 14. életévét be nem töltött kiskorú érintett nevében a szülői felügyeleti jogot gyakorló törvényes képviselő írásban nyilatkozik a hozzájárulása megadásáról vagy megtagadásáról.

A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét érintő jognyilatkozata megtétele során a 14. életévét már betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú véleményét figyelembe kell vennie. (Ptk. 2:12. § (4) bek.)

A szülőknek tájékoztatniuk kell gyermeküket az őt érintő döntésekről, biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük a döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson, törvényben meghatározott esetben szüleivel közösen dönthessen. A szülőknek a gyermek véleményét – korára, érettségére tekintettel – megfelelő súllyal figyelembe kell venniük. (Ptk. 4:148. §)

A nyilatkozatot a szülői felügyeleti jogot gyakorló törvényes képviselő vagy a KRÉTA rendszerbe tölti fel, vagy gyermeke osztályfőnökének adja át közvetlenül.

Nyilatkozattétel és eljárás személyiségi jogsértés esetén a Ptk. szerint

A képmás és hangfelvétel készítésével kapcsolatos személyiségi jogok megsértése esetén a 14. életévét már betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyesen léphet fel.

A 14. életévét még be nem töltött kiskorú képviseletében a törvényes képviselője jogosult fellépni.

AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET SZERINTI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” projekt keretében történő, hordozható IKT eszközök átadása során készített képfelvételek, mint személyes adatok kezeléséhez

A „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt (a továbbiakban: Projekt) célja annak elősegítése, hogy a digitális oktatásba életkorának megfelelő évfolyamokon bekapcsolódó valamennyi tanuló korszerű, versenyképes oktatástechnológiai környezetben tanulhasson. További célja a köznevelési intézmények és pedagógusaik hordozható IKT eszközökkel való ellátása és a pedagógusok felkészítése a digitális eszközök mindennapi oktatási gyakorlatuk során történő alkalmazására. A fenti célok együttesen biztosítani tudják az elkövetkező időszak változó társadalmi, gazdasági kihívásai közepette is a minőségi, versenyképes közneveléshez történő egyenlő hozzáférés lehetőségét a gyermekek és a családok számára.

A projekt megvalósítása keretében több köznevelési intézményben kerül sor hordozható IKT eszközök átadására, amelynek során az érintettekről képfelvétel készül.

Az adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere (ld. 1. számú melléklet) megegyezik az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel.

Az intézmény GDPR 12. és 13. cikkében megfogalmazottakkal összhangban törekszik arra, hogy az érintetteknek a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson.

Az intézmény az érintetteknek az intézményi adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedést díjmentesen biztosítja (GDPR 12. cikk. (5) bek.).

Ha az intézménynek megalapozott kétségei vannak az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti (GDPR 12. cikk (6) bek.).

Az intézmény tájékoztatja az érintetteket, hogy az intézmény által kezelt, képmással (fényképekkel) kapcsolatos személyes adatok nem minősülnek biometrikus adatnak, az adatok kezelése során nem kerül alkalmazásra a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszköz, így az azokkal kapcsolatos adatkezelés nem minősül különleges adatkezelésnek (ld. GDPR 51. preambulum bek.).

Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei:

Intézmény neve 
Székhelye 
E-mail címe 
Telefonszáma 
OM azonosítója 
Honlap elérhetősége 
Képviselő neve 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

e-mail címe  adatvedelem.dunakeszi@kk.gov.hu
telefonszáma+36-27-795-293
A kezelt adatok köre  Az adatkezelés célja  Az adatkezelés jogalapjaAz adattárolás időtartama
Tanulóról készített képfelvétel, valamint a köznevelési intézmény nevének feltüntetésével  A projekt keretében  hordozható IKT eszközök átadásának dokumentálása, bemutatásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Visszavonás hiányában az adatkezelő a projekt fenntartási időszakához igazodva, 2036. december 31. napjáig őrzi meg a képfelvételeket.
Pedagógusról készített képfelvétel, a köznevelési intézmény nevének feltüntetésévelA projekt keretében hordozható IKT eszközök átadásának dokumentálása, bemutatásaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Visszavonás hiányában az adatkezelő a projekt fenntartási időszakához igazodva, 2036. december 31. napjáig őrzi meg a képfelvételeket.

Az adatok címzettje, adattovábbítás

Az intézmény a képfelvételeket, mint személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja.

Az intézmény a képfelvételeket, mint személyes adatokat a Dunakeszi Tankerületi Központ, mint fenntartó, és a Klebelsberg Központ, mint középirányító szerv részére továbbíthatja, amennyiben az szerződés teljesítése érdekében vagy jogszabály előírása alapján szükséges.

Az intézmény a képfelvételeket, mint személyes adatokat a helyi média számára megkeresés esetén továbbítja.

Az intézmény a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság felhívására, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére is köteles tájékoztatást adni, adatot közölni és átadni, illetőleg iratokat rendelkezésre bocsátani.

Adatközlés alapja

Amennyiben az érintett nem járul hozzá a képfelvételek készítéséhez és nyilvánosságra hozatalához, az érintettről képfelvétel nem készül.

Az érintettet megillető jogok

Az érintett:

a) tájékoztatást és hozzáférést kérhet a rá vonatkozó személyes adatai kezeléséről,

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, azzal, hogy a képmás helyesbítésére nincs lehetőség,

c) kérelmezheti – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak

törlését,

d) jogosult – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – kérni személyes

adatai kezelésének korlátozását,

e) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az intézmény rendelkezésére bocsátott személyes

adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság),

f) jogosult arra, hogy a hozzájárulását visszavonja,

g) jogosult a panasztételre, valamint a bírósági jogorvoslatra.

Az érintett jogainak részletes leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos ügyintézésről feljegyzést kell készíteni és annak tényét az adatvédelmi nyilvántartásba rögzíteni kell.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasztételi lehetőségek

Az érintett a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével vagy panaszával az intézmény képviselőjéhez (vezetőjéhez), továbbá a Dunakeszi Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Jogérvényesítés

Az érintett hatósági vizsgálatot kezdeményezhet, ha megítélése szerint az intézmény korlátozta a jogainak gyakorlását (általánosságban tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, adathordozhatóság, hozzájárulás visszavonása), és panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (rövid nevén: NAIH) fordulhat a következő elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Ha az érintett megítélése szerint az intézmény az adatkezelése során jogszabályt sért vagy annak veszélye áll fenn, joga van a hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezni.

Bírósági jogorvoslati lehetőség

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogfenntartás tájékoztatás módosítására

Az intézmény fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatást szükség szerint módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak kezelését érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a tájékoztatás módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az intézmény gondoskodik az érintettek dokumentálható ismételt nyilatkozatának beszerzéséről.

  1. számú melléklet

Fogalom-meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

  • számú melléklet

ÉRINTETTI JOGOK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az intézménytől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és jogosul arra, hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) a köznevelési intézmény és képviselője neve, elérhetőségei (cím, telefon, e-mail);

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (telefonszám, e-mail);

c) az adatkezelés célját és jogalapja (jogszabályi hivatkozás);

d) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei;

e) annak megnevezése, aki számára az adat továbbításra kerül (címzett);

f) annak ténye, hogy harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére továbbításra kerül-e az adat;

g) az adattárolás időtartama;

h) érintetti jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás;

i) amennyiben érintetti hozzájárulás a személyes adat kezelésének jogalapja a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásának lehetőségéről szóló tájékoztatás;

j) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, a hatóság elérhetőségei (webcím, e-mail);

k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

l) arról, hogy van-e automatizált döntéshozatal és ha igen, az ilyen ügyekben milyen logikát alkalmaznak és az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az érintett személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály nemzetbiztonsági érdek, a honvédelem, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés érdekében, az adatkezelésben érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza, vagy ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan esetleg – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre. Az intézmény köteles az említett érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

Az intézmény indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az intézmény csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az intézmény nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az intézmény indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok (pl. kapcsolattartási adatok) – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A helyesbítéshez való jog a képmás – és hangfelvétel valamint videó felvétel esetében fogalmilag kizárt.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az intézmény indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az intézmény pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az adatkezelő már nyilvánosságra hozta a személyes adatot, de azt a fentiek alapján köteles törölni, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fent írtakat nem kell alkalmazni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)  népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelésben érintetteteket, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az intézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az intézmény az érintettet, akinek kérelmére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 A joggyakorlás módja

Az érintett kérelemének benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül, az intézmény köteles közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel az intézkedés elmaradásának okait.

 HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott

…………………………………………………………………………….. törvényes képviselő

…………………………………………………………………………………….. gyermekem

nevében, véleményének meghallgatását követően és annak figyelembevételével a   következő nyilatkozatot teszem:

Adatkategória1. Hozzájárulás megadása aláhúzással történik (vagy az 1. vagy a 2. jelölhető)2. Hozzájárulás megtagadása aláhúzással történik (vagy az 1. vagy a 2. jelölhető)
Gyermekemről készített képfelvétel elkészítéséhez  hozzájárulok*nem járulok hozzá
Gyermekemről készített képfelvétel nyilvánosságra hozatalához  hozzájárulok*  nem járulok hozzá

Az adatok nyilvánosságra hozatala az intézmény felületein (újság, honlap, Facebook oldal, hírlevél), a helyi sajtóban, illetve a Dunakeszi Tankerületi Központ, mint fenntartó felületein (kiadvány, honlap) történő nyilvánosságra hozatalt jelenti.

Kelt: …………………………………………

……………………………………………………………………………………………..
           törvényes képviselő         korlátozottan cselekvőképes kiskorú  
  

* Kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és elfogadom, erre való tekintettel gyermekem fent megjelölt személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok. 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott

…………………………………………………………………………….. a következő nyilatkozatot teszem:

  Adatkategória1. Hozzájárulás megadása aláhúzással történik (vagy az 1. vagy a 2. jelölhető)2. Hozzájárulás megtagadása aláhúzással történik (vagy az 1. vagy a 2. jelölhető)
Képfelvétel elkészítéséhez  hozzájárulok*nem járulok hozzá
Képfelvétel nyilvánosságra hozatalához    hozzájárulok*  nem járulok hozzá

Az adatok nyilvánosságra hozatala az intézmény felületein (újság, honlap, Facebook oldal, hírlevél), a helyi sajtóban, illetve a Dunakeszi Tankerületi Központ, mint fenntartó felületein (kiadvány, honlap) történő nyilvánosságra hozatalt jelenti.

Kelt: …………………………………………

………………………………………………
Érintett

* Kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és elfogadom, erre való tekintettel a fent megjelölt személyes adatoknak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok.