Általános információk, feladatok

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.”(1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30.§) A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

2013-ban megalakult az utazó gyógypedagógia hálózatunk, mely a Dunakeszi Tankerületi Központ általános és középiskoláiba járó sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátását biztosítja. Az ellátást a befogadó intézmény igényli meg intézményünktől.

Az utazószakember hálózat a  tankerületben jelenleg közel 440 integrált tanulót lát el55 intézményben.

Az utazó szakember hálózatban részt vevő gyógypedagógusok a gyermek, tanuló sérülésének, fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkeznek, ezért minden sérülési típus esetén szakszerű ellátást tudunk nyújtani

A fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemény és kiegészítő pedagógiai diagnosztikus mérések nyomán készített egyéni fejlesztési terv alapján egyéni vagy kiscsoportos szervezeti formában valósulnak meg.

Az utazó gyógypedagógus feladatai

· Felveszi a kapcsolatotaz intézmény vezetőjével, az SNI koordinátorral, a fogadó pedagógusokkal. Az igények alapján közösen meghatározzák a segítő szerepkör alapjait.

· Megismeri a gyermekdiagnózisát, a gyermeket, tanulmányi és egyéb körülményeiről tájékozódik.

· Segít a szakértői vélemény értelmezésében, fejlesztő feladatok meghatározásában.

· A fogadó pedagógus információi, a szakvélemény és a gyermek képességeinek, készségeinek felmérése alapján egyéni fejlesztési tervet készít, melynek egy példányát a fogadó pedagógusnak adja át a fejlesztési célok, feladatok oktatási, nevelési folyamatba való beépítése céljából /természetesen az integráló pedagógus munkájának, törekvéseinek maximális elismerése mellett, csak ajánlásként!/.

· Egyéni fejlesztési tervét rövid távra készíti / max.3 hónap / a probléma függvényében.
Az egyéni fejlesztési terv alapján egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat vezet.

· A fogadó pedagógus hozzájárulásával hospitál a tanórákon, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket tanórai környezetben is megfigyelhesse, segíthesse. Megfigyeli a gyermek szabadidős tevékenységét is.

· Fejlesztő feladatsorok elkészítésével segítséget nyújt az osztályban tanító pedagógusnak a differenciáláshoz. Javaslatot tesz a differenciált foglalkoztatás formáira.

· Segítséget ad az oktatási és terápiás eszköztár, médiatár, játéktár, vonatkozó szakirodalom megismertetésében. / A gyógypedagógiai intézmény saját eszköztárával, szakirodalmi gyűjteményével készséggel áll az integráló pedagógusok rendelkezésére/.

· Igény szerint konzultál a szülővel, tanácsot ad a gyermek otthoni segítésére, nevelésére vonatkozóan.

· Kapcsolatot tart a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, segítő szervezetekkel, szociális szolgáltatókkal.

· Tevékenységeit fejlesztési naplóban adminisztrálja, melyet havonta szignáltat a fogadó iskola igazgatójával.

· Rendszeresen konzultál az integráló pedagógusokkal, SNI koordinátorokkal a felmerülő feladatokról, problémákról, egyeztet a feléje irányuló elvárásokkal kapcsolatban.